เงื่อนไขการใช้บริการระบบเฟรชเก็ต

เงื่อนไขการใช้บริการระบบเฟรชเก็ต

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. ผู้ขายต้องรับประกันสินค้าโดยยินยอมให้หักเงินคืนให้ผู้ซื้อ หากสินค้านั้นไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุตกลงกันภายในระบบเฟรชเก็ต และต้องเป็นหลักฐานที่แสดงการซื้อขายผ่านระบบของเฟรชเก็ตเท่านั้น

2. ผู้ขายและผู้ซื้อต้องตกลงเงินที่หักคืน ตามข้อที่ 1. ร่วมกันและให้ผู้ซื้อชำระเงินเฉพาะสินค้าที่ตกลงซื้อขายร่วมกันเท่านั้น เฟรชเก็ตจะหักค่าธรรมเนียมจากยอดที่ตกลงร่วมกันที่กล่าวมาข้างต้น และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าธรรมเนียม

3. ยอดเงินของการรับประกันสินค้าที่รับผิดชอบโดยผู้ขาย คือยอดเต็มจำนวนก่อนหักค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขการยกเลิกรายการสินค้า

1. เมื่อผู้ขายออกใบเสนอราคา ผู้ซื้อสามารถสั่งสินค้าได้ โดยไม่ต้องรอการยืนยันจากผู้ขาย ตามเงื่อนไขระยะเวลาและราคา ที่ระบุในใบเสนอราคา

2. ในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งสินค้าโดยอ้างอิงรายละเอียดจากใบเสนอราคาที่ยังไม่หมดอายุ ผู้ขายสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งสินค้าดังกล่าวได้

3. หากผู้ขายต้องการยุติการซื้อขายกับผู้ซื้อใดๆ ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อนั้นๆทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรือมีหลักฐานชัดเจนในระบบเฟรชเก็ต

4. ในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าโดยไม่ได้ต่อรองราคา และจำนวนสินค้าคงเหลือที่ผู้ขายระบุไว้มีจำนวนเพียงพอ ผู้ขายไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกการสั่งซื้อดังกล่าว

5. เมื่อผู้ซื้อส่งรายการสั่งซื้อ (Purchasing Order - PO) ให้กับผู้ขายแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการสั่งสินค้าได้

6. การยกเลิกรายการสั่งซื้อ จะสามารถทำได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในการสั่งซื้อสินค้ารายการนั้นๆ เท่านั้น โดยการดำเนินการยกเลิกรายการดังกล่าว ต้องแสดงหลักฐานการตกลงยินยอมให้ยกเลิก ที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ต่อเฟรชเก็ตเพื่อดำเนินการยกเลิกจากระบบ โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ และเฟรชเก็ตจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

7. ผู้ซื้อยอมรับว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่างการดำเนินงานของผู้ขาย อันได้แก่ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุบัติเหตุ ผู้ขายมีสิทธิยกเลิกรายการสั่งสินค้า โดยต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบทันทีและดำเนินการยกเลิกรายการนั้นๆ ผ่านเฟรชเก็ตและต้องแสดงหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ทราบได้เพื่อดำเนินการยกเลิกจากระบบ โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ และเฟรชเก็ตจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

1. ผู้ซื้อต้องดำเนินการชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย หากผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อจะถูกระงับการใช้บริการบนระบบเฟรชเก็ตทันที

2. หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อที่ 1. เกินไปกว่า 7 วัน เฟรชเก็ตสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิการใช้งานในระบบ และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด 100% ตามใบวางบิล (Invoice) และผู้ซื้อต้องชำระค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้าเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อใบวางบิล

3. หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อที่ 1. เกินไปกว่า 30 วัน เฟรชเก็ตสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการใช้งานในระบบ และผู้ซื้อยังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด 100% ตามใบวางบิล (Invoice) และผู้ซื้อต้องชำระค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้าเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อใบวางบิลและคิดอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปีบนยอดหนี้ที่ไม่ได้รับการชำระ รวมถึงค่าดำเนินการติดตามทวงถามหนี้และค่าดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด

4. กรณีที่ผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้าแก่ผู้ขาย ทางเฟรชเก็ตรับผิดชอบ 50% จากยอดสั่งซื้อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งสินค้า โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่พิสูจน์ทราบได้บนระบบเฟรชเก็ตเท่านั้น และเฟรชเก็ตขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการรับผิดชอบ

เงื่อนไขทั่วไป

1. หากผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าตามจำนวนที่ตกลงกันตามใบตรวจเช็คสินค้า (ผู้ซื้อยืนยันใบตรวจเช็คสินค้าจากผู้ขายตามระบบ) เกินกว่า 30% ของจำนวนสินค้าในแต่ละรายการที่ตกลงกันไว้ (โดยพิจารณาตามรายการสินค้าที่สั่ง) ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการสินค้านั้นได้

2. หากผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนดหรือตกลงกันได้ ซึ่งต้องสามารถพิสูจน์ได้เป็นลายลักษณ์อักษรบนระบบเฟรชเก็ต (แต่สามารถนำส่งสินค้าภายในวันเดียวกัน) เกินกว่า 30% จากจำนวนรายการซื้อขายทั้งหมดต่อ 1 เดือน ผู้ขายจะถูกเตือน 1 ครั้ง และหากถูกเตือน 3 ครั้งติดต่อกัน ผู้ขายจะถูกระงับการขาย 30 วัน

3. หากผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าตามใบเช็คสินค้าที่ตกลงกัน (ผู้ซื้อยืนยันใบตรวจเช็คสินค้าจากผู้ขายตามระบบ) ให้ผู้ซื้อได้ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถตกลงกับผู้ซื้อได้ ผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อ 100% ของราคาค่าสินค้าทั้งหมด มิเช่นนั้นผู้ขายจะถูกระงับการขายจากระบบเฟรชเก็ตทันที จนกว่าจะมีการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อ 100% และผู้ขายต้องแจ้งวิธีการป้องกันปัญหาแก่ทีมงานเฟรชเก็ต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำอีก

4. หากผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถตกลงกับผู้ซื้อได้ แต่ผู้ขายยินยอมชำระค่าเสียหายให้ผู้ซื้อตามที่กำหนด หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 3 ครั้ง ภายใน 2 เดือน ผู้ขายจะถูกระงับการขายเป็นระยะเวลา 45 วันทันที และผู้ขายต้องแจ้งวิธีการป้องกันปัญหาแก่ทีมงานเฟรชเก็ต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำอีก

5. หากผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าให้ผู้ซื้อได้ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถตกลงกับผู้ซื้อได้ แต่ผู้ขายยินยอมชำระค่าเสียหายให้ผู้ซื้อตามที่กำหนด หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 3 ครั้ง ภายใน 1 เดือน ผู้ขายจะถูกปลดออกจากระบบทันที